Jesteś tutaj

CZŁONKOSTWO MIASTA W ORGANIZACJACH

Lp.

Logo

Nazwa

Działalność

Kontakt

1

Augustowska Organizacja Turystyczna

Augustowska Organizacja Turystyczna w ramach działań statutowych prowadzi działalność marketingową na rzecz regionu: zajmuje się promocją turystyki, wydawaniem katalogów branżowych, map, uczestnictwem w akcjach promocyjnych w mediach. Członkami są sprawdzone podmioty gospodarcze świadczące usługi turystyczne na najwyższym poziomie.

ul. Rynek Zygmunta Augusta 19

tel. 728 755 936

aot@poczta.onet.eu 

www.augustow.org.pl

 

 

2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa oraz realizacja celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

Priorytety działania Lokalnej Grupy Rybackiej dotyczą poprawy infrastruktury technicznej i rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne regionu, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, rozwój edukacji oraz podnoszenie wartości produktów rybactwa. Stowarzyszenie realizuje projekty służące wsparciu agroturystyki, rzemiosła i wytwarzania produktów lokalnych oraz promocji postaw przedsiębiorczych i poprawy życia mieszkańców. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 200 podmiotów w tym osoby prawne (min. samorządy, organizacje społeczne i pozarządowe, fundacje) oraz osoby fizyczne (rybacy, dzierżawcy jezior).

ul. Wesoła 22,
16-400 Suwałki 

tel. (87) 565 53 89
fax. (87) 565 53 89 wew.12

biuro@lgr-pojezierze.eu

www.lgr-pojezierze.eu

 

3

Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”

Stowarzyszenie ma na celu wszechstronną działalność na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego części polskiej Euroregionu Niemen, w tym wspieranie trwałego rozwoju, poprawianie warunków życia mieszkańców, rozkwit wszelkich prawem dozwolonych form współpracy przygranicznej

i transgranicznej z regionami sąsiednich krajów oraz promocję uczestnictwa Polski w strukturach Wspólnoty Europejskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen, jak również  zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej. Stowarzyszenie prowadzi także Punkt Informacji Europejskiej „Euroregion Niemen” oraz Sekretariat Strony Polskiej Rady „Euroregion Niemen”.

ul. Wesoła 22,

16-400 Suwałki

tel. +48 (87) 565 36 71     fax +48 (87) 565 36 72

euroregion@niemen.org.pl

www.niemen.org.pl

 

4

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych

SGU RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym charakterze i profilu działania, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej lub też pretendują do uzyskania statusu uzdrowiska.

SGU RP reprezentuje interesy gmin uzdrowiskowych na szczeblu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.

Stowarzyszenie wspiera wszelkie działania mające na celu rozwój polskich uzdrowisk oraz zajmuje się promocją uzdrowisk w kraju i za granicą.

33-380 Krynica – Zdrój
ul. Czarny Potok 27/24 

biuro@sgurp.pl

www.sguro.pl

 

5

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach: Augustów, Nowinka oraz Płaska, a w szczególności wspiera działania na rzecz: opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), promocji obszarów wiejskich, mobilizowania mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją mieszkańców na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie reprezentuje swoich członków w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów

tel. 669 693 280

biuro@lgd-kanal.augustow.pl

lgd-kanal.augustow.pl

 

6

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki reprezentuje
interesy gospodarcze swoich członków i działa na rzecz interesów branży turystycznej. PIT wspiera rozwój turystyki poprzez podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających materialnemu rozwojowi gospodarki turystycznej. PIT zajmuje się także promowaniem usług turystycznych, tworzeniem warunków do wymiany doświadczeń, kształtowaniem i upowszechnianiem zasad etyki w działalności gospodarczej, dbaniem o rozwój polskiego przemysłu turystycznego i jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych, upowszechnianiem nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce. PIT współpracuje z wieloma instytucjami państwowym i reprezentuje swoich członków w pracach komisji sejmowych.

Biuro Wykonawcze

ul. Marszałkowska 9/15
lok. 29

00-626 Warszawa

tel. 22 826 55 36

fax. 22 826 55 36

www.pit.org.pl

 

 

7 Związek Komunalny Biebrza Związek Komunalny Biebrza zrzesza 21 gmin woj. podlaskiego. Wszystkie gminy położone są w makroregionie Kotliny Biebrzy, gdzie znajdują się największe w Polsce i jedyne w Środkowej Europie kompleksy torfowisk.

Związek Komunalny Biebrza powstał w celu realizacji współpracy międzygminnej w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz racjonalnej eksploatacji środowiska naturalnego Dorzecza Biebrzy.

Zabiele 37

19-124 Jaświły

tel. 609 900 160

zkb@op.pl

www.zkbiebrza.pl