Jesteś tutaj

EDUKACJA

Sprawami z zakresu edukacji i oświaty zajmuje się Wydział Edukacji i Sportu, do kompetencji którego należy m.in.: 
 • wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymywaniem oraz likwidowaniem publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, żłobków, jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 
 • prowadzenie spraw związanych z wpisywaniem do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wydawaniem zezwoleń na zakładanie szkół i placówek publicznych, 
 • wykonywanie czynności związanych z wpisywaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 
 • prowadzenie czynności dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
 • analiza przestrzegania Karty Nauczyciela w samorządowych jednostkach oświatowych, 
 • podejmowanie działań w zakresie wypoczynku i dożywiania uczniów, opieki lekarskiej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, 
 • wykonywanie zadań związanych z naborem do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 
 • organizacja i prowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, 
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto, 
 • współpraca z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego i wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty, 
 • przygotowanie i realizacja porozumień w sprawie powierzenia i przyjęcia zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, 
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie oświaty i wychowania, 
 • prowadzenie spraw związanych z dowożeniem do szkół i przedszkoli, 
 • wykonywanie zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta, 
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów motywacyjnych za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie uczniom szkół prowadzonych przez Miasto, 
 • prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto, 
 • wykonywanie czynności dotyczących udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, 
 • współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej.