Jesteś tutaj

Projekty realizowane przed 2016 r.

Projekty realizowane przed 2016 r.

 

"Budowa ulicy Glinki w Augustowie"

Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” Gmina Miasto Augustów zrealizowała projekt w ramach którego droga miejska w Augustowie uzyskała nową nawierzchnię.  Po obu stronach jezdni wykonane zostały chodniki, powstała też ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Ponadto wykonano odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenie uliczne.

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na polepszenie komfortu korzystających z niej mieszkańców i turystów.

Budowa ulicy Glinki została zakończona w listopadzie 2017r. Wartość projektu: 4 702 616,87. Kwota dofinansowania: 1 612 903,67 + Powiat Augustowski 1 600 000 zł; razem: 3 212 903,67 zł.
Wkład własny: 1 489 713,20 zł.

 

Phare

Infrastruktura techniczna ul. Arnikowej w Augustowie

Projekt współfinansowany ze środków PHARE STRUDER

Zakres: położono 1 418m kanalizacji sanitarnej, 8 542m2 nawierzchni, położono sieć energetyczną średniego napięcia i oświetlenie.

Wartość projektu: 376 001,80 ECU,

Dofinansowanie: 240 000,00 ECU,

Termin realizacji: grudzień 1995 – sierpień 1996.

 

Budowa kolektora sanitarnego i wodociągowego ul. Zarzecze

Projekt współfinansowany ze środków PHARE STRUDER

Zakres: położono 2 515m kanalizacji sanitarnej15 327m2 nawierzchni.

Wartość projektu: 362 670,08 ECU,

Dofinansowanie: 130 000,00 ECU,

Termin realizacji: grudzień 1995 – sierpień 1996.

 

Budowa kolektora sanitarnego w dzielnicy Lipowiec

Projekt współfinansowany ze środków PHARE STRUDER

Zakres: położono 2 672m kanalizacji sanitarnej 4 647m2 nawierzchni.

Wartość projektu: 179 111,43 ECU,

Dofinansowanie: 168 000,00 ECU,

Termin realizacji: grudzień 1995 – sierpień 1996.

 

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego Projektowanie i budowa obwałowań Kanału Augustowskiego

Projekt współfinansowany ze środków PHARE SSG 2000

Zakres: umocniono 2734,40 mb nabrzeży kanału Augustowskiego, poprawiono stan techniczny istniejącej infrastruktury poprzez wybudowanie ogólnodostępnych ciągów pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem i licznymi obiektami małej architektury, wybudowano zwodzoną kładkę, wyremontowano dwie istniejące.

Wartość projektu: 1 736 037,00 EUR,

Dofinansowanie: 1 093 280,00 EUR,

Termin realizacji: listopad 2002 – listopad 2003.

 

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci zaopatrzenia w wodę

Projekt współfinansowany ze środków PHARE SSG 2000

Zakres: 11 214mb sieci wodociągowej, kanalizacja grawitacyjna i tłoczna – 23 295,56 mb, przepompownie ścieków 13 kpl, sieć kanalizacji deszczowej – 2 300mb, roboty drogowe (nawierzchnie jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni ponad 38 tyś m2, zieleń drogowa – 4 409m2) kładka nad rzeką Nettą, remont mostu nad rzeką Nettą.

Wartość projektu: 3 905 966,00 EUR,

Dofinansowanie: 2 295 323,00 EUR,

Data zakończenia inwestycji: 03.11.2003.

 

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej

Projekt współfinansowany ze środków PHARE SSG 2000

Zakres: wybudowano Centrum Informacji Turystycznej o pow. 439m2

Wartość projektu: 642 052,00EUR,

Dofinansowanie: 374 458,00 EUR

Data zakończenia inwestycji: 20.11.2003.

Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego – Wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej Projekt współfinansowany ze środków PHARE SSG 2000.

Zakres: zakupiono 9 – cio osobowy samochód, sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi, fax, kserokopiarkę, centralę telefoniczną, projektor multimedialny, sprzęt fotograficzny, RTV, AGD, 40 tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie objętych całym projektem, meble.

Wartość projektu: 101 057,00 EUR,

Dofinansowanie: 72 860,00 EUR,

Data zakończenia inwestycji: 29.11.2003.

 

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wojciech

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare 2003, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych, Polska Granica Wschodnia.

Zakres: wykonano system kanalizacji sanitarnej, wodociąg, oraz sieć energetyczną zasilającą przepompownie.

Wartość projektu: 303 754,90 EUR,

Dofinansowanie: 227 816,175 EUR,

Termin realizacji: 30.12.2004 – 31.10.2005.

 

Projekt Pola Golfowego w Augustowie

Dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare 2002 w Regionie Morza Bałtyckiego, Schemat wsparcia, Wsparcie Instytucjonalne.

Zakres: projekt obejmuje organizację konferencji projektowej, wykonanie badań geologicznych i pomiarów geodezyjnych do opracowania projektu Pola Golfowego i projekt Budynków Zaplecza Pola Golfowego.

Ogólna wartość projektu: 90 000,00 EUR,

Dofinansowanie: 72 000,00 EUR,

Termin realizacji: 30.12.2004 – 30.09.2005.

 

Ciągi komunikacyjne Nad Kanałem Augustowskim

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare 2003, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych, Polska Granica Wschodnia

Zakres: Wykonano ciągi pieszo – jezdne z kostki POLBRUK i płyty chodnikowej, ciągi pieszo – jezdne z kostki POLBRUK i płyty kamiennej, elementy małej architektury (kosze, ławki).

Ogólna wartość projektu: 145 402,80 EUR,

Dofinansowanie: 109 052,10 EUR,

Termin realizacji: 30.12.2004 – 30.09.2005.

 

Budowa ciągów komunikacyjnych nad Kanałem Augustowskim – III Etap

Dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare 2002 w Regionie Morza Bałtyckiego, Schemat w parcia, Wsparcie Inwestycyjne

Zakres: wykonano ciągi pieszo – jezdne z kostki POLBRUK, element małej architektury (kosze ławki), trawniki, linia energetyczna oświetlenia niskiego napięcia, kanalizacja deszczowa.

Dofinansowanie: 299 998,49 EUR,

Termin realizacji: 30.12.2004 – 30.09.2005.

 

Ciągi komunikacyjne Nad Kanałem Augustowskim – II etap

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare 2003, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej, nr projektu: PL2003/005-710.06.01.

Zakres: wybudowano ciągi pieszo - jezdne z elementami małej architektury, wybudowano oświetleniową linię kablową niskiego napięcia, wybudowano kładkę nad jarem w lesie.

Ogólna wartość projektu: 488 456,00 EUR,

Dofinansowanie: 233 463,61 EUR,

Termin realizacji: 26.11.2005 – 25.11.2006.

 

Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny (etap I)

Projekt realizowany w partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną. Dofinansowany w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare 2003, Fundusz Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej Zakres: wyposażenie sieci małych parkingów w stojaki na rowery z tablicami informacyjnymi/planami miast.

Udział finansowy Gminy Miasta Augustów w projekcie: 4 296,00 EUR,

Dofinansowanie: 3 222,00 EUR,

Termin zakończenia realizacji: 31.03.2006 (czas trwania 12 miesięcy).

 

Na Bałtyckim Szlaku – rozwój i promocja produktu turystycznego

Projekt realizowany w partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną. Dofinansowany w ramach Narodowego Programu dla Polski Phare 2003, Fundusz Małych Projektów

Zakres: opracowanie i wydanie trzyczęściowej wysoko nakładowej publikacji ukazującą walory i potencjał turystyczny obszaru euroregionu, oraz promocja tego terenu na targach turystycznych w Białymstoku i Kaliningradzie.

Udział finansowy Gminy Miasta Augustów w projekcie: 3 000,00 EUR,

Dofinansowanie: 2 250,00 EUR,

Termin zakończenia realizacji: 30.04.2006 (czas trwania 12 miesięcy).

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Budowy Ulic Miejskich i powiatowych w Augustowie – Etap I

Dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: Z/2.20/I/1.1.1/7/04

Zakres: wykonano prace budowlano – montażowe ul. Rajgrodzkiej odc. od JPII do drogi woj. 664, Rajgrodzkiej (przebicie), Żurawiej wraz z kanalizacją, wodociągiem i oświetleniem.

Ogólna wartość projektu: 4 473 011,00 PLN,

Dofinansowanie: 3 354 750,00 PLN,

Termin realizacji: 01.03.2005 – 30.07.2006.

 

Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko – białoruskim

Projekt realizowany w partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną. Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś – Ukraina INTERREG III A

Zakres: wybudowanie plaży miejskiej w Augustowie, zakup i ustawienie 2 dużych i 10 małych stojaków na rowery, wyznaczenie i oznakowanie szlaków rowerowych o łącznej długości 180 km.

Udział finansowy Gminy Miasta Augustów w projekcie: 564 923,00 EUR,

Dofinansowanie: 423 765,00 EUR,

Termin realizacji: III kwartał 2005 – I kwartał 2007.

 

Budowa dróg dojazdowych do Elektrycznego Wyciągu Nart Wodnych i Amfiteatru w Augustowie

W ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki

Zakres: wykonanie ciągów pieszo – rowerowych o łącznej długości 1345,65m dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszą, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów.

Wartość projektu: 1 015 489,26 EUR,

Dofinansowanie: 761 616,94 EUR,

Termin zakończenia realizacji: 30.XI.2007.

 

Rozwój Infrastruktury Turystyki Transgranicznej Poprzez Renowację Parku Przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie

Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013

W ramach projektu w Augustowie zrealizowano m.in.:

 • Renowację alejek wewnętrznych oraz chodników wokół parku na Rynku Zygmunta Augusta,
 • Montaż obiektów małej architektury w parku (ławki, kosze na śmieci, kwietniki),
 • Montaż 2 infokiosków, w których zarówno mieszkańcy jak turyści mogą pozyskać dane ze stron internetowych Augustowa i Druskiennik,
 • Organizacja festynu „Dni Druskiennik w Augustowie”,
 • Udział w festynie „Dni Augustowa” w Druskiennikach,
 • Konferencja podsumowująca realizację projektu.

Wartość działań zrealizowanych w Augustowie: 564 241,26 EUR.

Dofinansowanie: 85%,

Termin realizacji: Grudzień 2009 – Grudzień 2011.

 

Kuchnia Pachnąca Tradycją

Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach. Głównym celem projektu było stworzenie nowego produktu turystycznego z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.

W ramach projektu:

 • Opracowano logo projektu,
 • Przygotowano stronę internetową www.kpt.augustow.eu,
 • Certyfikowano obiekty gastronomiczne serwujące dania regionalne (17 obiektów w Augustowie i 5 obiektów w Druskiennikach),
 • Zorganizowano polsko – litewskie warsztaty kulinarne,
 • Wydrukowano materiały promocyjne,
 • Zorganizowano Study Press,
 • Zorganizowano polsko – litewski festyn kulinarny „Kuchnia Pachnąca Tradycją”,
 • Przygotowano film promujący Augustów i kuchnię regionalną,
 • Wydrukowano broszurę podsumowującą realizację projektu,
 • Zorganizowano konferencję podsumowującą.

Wartość działań zrealizowanych w Augustowie: 180 289,11 zł,

Dofinansowanie: 1720 434,84 zł,

Termin realizacji: 01.02.2010 – 30.11.2010.

 

Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie

Projekt zrealizowany przez Urząd Miejski w Augustowie, samorząd Druskiennik, Augustowskie Placówki Kultury oraz Młodzieżowe Centrum Kultury w Druskiennikach.

Dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

W ramach projektu w Augustowie wybudowano nowy amfiteatr, w Druskiennikach – Młodzieżowe Centrum Kultury. Nowy amfiteatr dysponuje 1 714 miejscami siedzącymi widowni, wśród nich również miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku przeznaczonym do obsługi imprez rozrywkowo – kulturalnych zaprojektowano zaplecze garderobiano – socjalne artystów, foyer z aneksem kuchennym i sanitariatami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz magazynem sprzętu na parterze. Na piętrze zaprojektowano dwie garderoby – męską i damską wraz z zapleczami sanitarnymi dla artystów. Oprócz prac budowlanych w ramach projektu kontynuowana była współpraca kulturalna pomiędzy miastami, w ramach której zrealizowano następujące działania:

 • 2 polsko – litewskie plenery fotograficzne dla dzieci i młodzieży (po jednym w Augustowie i Druskiennikach), 
 • Warsztaty Artystyczne przeprowadzone w Centrum Młodzieżowym w Druskiennikach, 
 • polsko – litewski festiwal dzieci i młodzieży, który zorganizoiwany został po zakończeniu budowy Amfiteatru w Augustowie. Podczas festiwalu wystąpiły zespoły, grupy dziecięce i młodzieżowe z Polski i Litwy.

Koszt działań zrealizowanych przez UM w Augustowie: 1 410 091,66 EUR,

Dofinansowanie: 1 195 946,98 EUR,

Termin realizacja: wrzesień 2010 – sierpień 2013.

 

 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustów

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Zakres projektu: Zadanie I – wybudowanie ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Bystrym, Zadanie II – zakupiono sprzęt do przygotowania i utrzymania tras narciarstwa biegowego, Zadanie III – zagospodarowanie Parku przy pomniku budowniczych Kanału Augustowskiego.

Wartość projektu: 13 176 919,43 zł,

Dofinansowanie: 9 882 689,56 zł,

Termin realizacji 10.2012 – 06.2014.

 

Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach projektu przeprowadzono remont poszycia wraz z legarami i podkładami istniejącego pomostu przy elektrycznym wyciągu nart wodnych, oraz stanowiącego jego integralną część drewnianego budynku. W sąsiedztwie wykonano przebieralnię demontowaną po sezonie. Zmodernizowano wyciąg nart wodnych poprzez wymianę obecnego mechanicznego sterowania na pneumatyczne; wykonano platformy do skoków na nartach wodnych; zakupiono komplet sprzętu (pianki, narty, wakeboardy, itp.) do obsługi wyciągu oraz łódź motorową służącą do zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie wyciągu i transportu osób w trakcie zawodów wędkarskich. Dokonano również montażu systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego oraz instalację toalety wolnostojącej dwukabinowej.

Wartość projektu: 928 375,85 zł,

Dofinansowanie: 640 000,00 zł,

Termin realizacji: październik 2012 – sierpień 2013.

 

Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój rynek”

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Zakres projektu obejmował wykonanie robót wodociągowo – kanalizacyjnych, energetycznych, budowlanych oraz drogowych.

Wartość projektu: 2 737 674,33 zł,

Dofinansowanie: 1 000 000,00zł,

Termin realizacji: kwiecień 2012 – lipiec 2013.

 

Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „Suwalszczyzna- Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi

Projekt realizowany w ramach PO KL  w partnerstwie Gminy Miasta Augustów z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną (Liderem projektu), Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej.

Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie i dalszy rozwój TSW „Klaster Suwalszczyzna -Mazury” przez włączenie do współpracy sieciowej sektorów kreatywnych.

Działania projektu:

 • Budowa marki regionu i innowacyjnych produktów turystycznych wyróżniających obszar Suwalszczyzny i Mazur Garbatych na konkurencyjnym rynku,
 • Promocja tego obszaru poprzez nowoczesne media (szczególnie Internet) oraz położenie nacisku na kreowanie popytu z wykorzystaniem tych mediów, lepsze udostępnienie produktów regionalnych, 
 • Wprowadzenie usług praktycznego wsparcia oraz konsultacji, doradztwa, animacji, szkoleń i coachingu:

- z zakresu tworzenia spersonalizowanych i spakietowanych ofert-produktów turystycznych w oparciu o wyróżniki danego przedsiębiorstwa/kwatery, w tym innowacyjnych produktów sieciowych

- z zakresu nowoczesnych metod marketingu, w tym szczególnie wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji z rynkiem turystycznym w celu prezentacji oferty, promocji i dystrybucji      cyfrowej, a także z zagadnień prawnych i sanitarnych w agroturystyce, wytwórczości, rekreacji i wytwarzaniu produktów regionalnych;

 • Organizacja wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań i płaszczyzn współpracy w celu wzajemnego poznawania się, informowania o ofercie, wymiany informacji biznesowych i doświadczeń, umawiania się na wspólne inicjatywy produktowe i promocyjne, pozyskiwania nowej wiedzy. 
 • Stworzenie, na bazie Ośrodka Maniówka w Nowej Wsi, Centrum Tradycji, Inspiracji i Kreacji przyjaznej, wyposażonej „przestrzeni” dla twórców różnych dziedzin sektorów kreatywnych. Miejsce spotkań, szkoleń, warsztatów inspiracji i nawiązywania pod kierunkiem animatorów i konsultantów współpracy sieciowej z branżą turystyczną w celu tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych;
 • Zapewnienie konsultacji, doradztwa, szkoleń i ukierunkowanego na wskazane w badaniach sektory coachingu; opracowanie, przetestowanie, weryfikacja i wdrożenie nowoczesnego systemu prezentacji, promocji i dystrybucji wytworzonych usług i produktów.

Wartość projektu: 999 094,30 zł, 

Wartość działań zrealizowanych przez Gminę Miasto Augustów: 49 103,67 zł,

Finansowanie: 100 % refundacji,

Termin realizacji: 15.10.2012- 31.12.2013.

 

Transgraniczne spotkania koszykarskie "Augustów camp 2014”

Projekt zrealizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa

W dniach 14 – 17 czerwca 2014 r. w Augustowie królowała koszykówka. W ramach projektu pn. w nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz trenerów z Polski i Litwy. Wydarzenie podzielono na dwie części. Pierwsza to obóz koszykarski dla dzieci i młodzieży, podczas którego 66 uczestników doskonaliło oraz nabywało nowe umiejętności gry. Odbyły się również konkursy sprawdzające umiejętności koszykarskie uczestników oraz nauka angielskich terminów. Druga część wydarzenia to „klinika trenerska” skierowana do trenerów zajmujących się szkoleniem grup młodzieżowych. Podczas wykładów i seminariów zostały przedstawione najnowsze metody i ćwiczenia wykorzystywane w treningach dzieci i młodzieży. Wykłady poprowadzili trenerzy kadr młodzieżowych z Polski, Litwy oraz z ojczyzny koszykówki – USA. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. Kazys Maksvytis – Litwa oraz Mike Taylor – USA. Realizacja projektu była również doskonałą okazją do promocji Augustowa i regionu. Uczestnicy wzięli udział w rejsie statkiem po jeziorach augustowskich oraz wycieczce krajoznawczej, w trakcie której poznali walory Augustowa i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Wartość projektu: 41 686,19 EUR,

Dofinansowanie: 85% - Fundusz Małych Projektów, 10% - budżet państwa,

Termin realizacji: 12.03.2014 – 11.07.2014.

 

Narciarstwo biegowe szansą na rozwój turystyki na pograniczu Polski i Litwy

Projekt zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013, Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu trans granicznego, Podpriorytet 1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa.

Cel ogólny projektu to wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru pogranicza Polski i Litwy poprzez poprawę i wzbogacenie oferty turystycznej, co z kolei doprowadzi do wydłużenia sezonu turystycznego na okres zimy i w konsekwencji do zwiększenia liczby osób odwiedzających region.

Bezpośrednie cele projektu:

 • utworzenie odpowiednich warunków dla narciarstwa biegowego,
 • podniesienie jakości usług turystycznych,
 • poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w regionie i wydłużenie sezonu turystycznego.

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

 • Zakup sprzętu do przygotowania tras narciarstwa biegowego;
 • Organizacja sieci „sprzężonych” wypożyczalni nart biegowych;
 • Dostosowanie budynku na potrzeby wypożyczalni sprzętu narciarskiego;
 • Organizacja szkolenia z zasad serwisowania sprzętu narciarskiego;
 • Zakup bramy startowej i urządzenia do pomiaru czasu;
 • Organizacja „Akademii narciarstwa biegowego” dla dzieci i młodzieży;
 • Organizacja cyklu amatorskich zawodów w biegach narciarskich;
 • Organizacja konferencji podsumowującej projekt;
 • Promocja projektu;
 • Zarządzanie projektem i audyt.

Łączna wartość projektu to 252 849 EUR w tym: Gmina Miasto Augustów – 44 % (111 259 EUR), Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach 29% (74 320 EUR)

Gmina Gołdap 27% (67 270 EUR).

Dofinansowanie: 85%,

Termin realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.10.2014.

 

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – Etap I

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach projektu Urząd Miejski w Augustowie przeprowadził remont zachodniego odcinka ulicy Rynek Zygmunta Augusta od ul. Polnej do ul. Wojska Polskiego, wraz z kilkunastometrowymi odcinkami ulic Ks. Skorupki i Wojska Polskiego. W ramach inwestycji przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną oraz sieć wodociągową. Nawierzchnia jezdni została pokryta kostką, a chodniki płytami granitowymi. Ponieważ przy remontowanym odcinku ulicy zlokalizowane są lokale usługowe i gastronomiczne wykonano również kilkanaście zatok parkingowych, dla korzystających z ich usług klientów.

Realizacja projektu jest kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć, których celem jest przywrócenie centrum miasta jego dawnej świetności.

Jednym z działań projektu jest również promocja Augustowa oraz całego obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”. W tym celu opracowano folder promocyjno – informacyjny, w wersji polsko - angielskiej w nakładzie 10 000 egz. oraz komiks skierowany do dzieci, opowiadający o historii regionu oraz opisujący walory turystyczno – rekreacyjne w nakładzie – 2000 egz.

Wartość projektu: 1 876 111,59 zł,

Dofinansowanie: 1 295 947,38 zł,

Termin realizacji: 01.06.2014 – 31.01.2015

 

Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej

Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zakupiono i zamontowano zestawy solarne w 196 prywatnych gospodarstwach domowych na terenie Augustowa.

Całkowita wartość projektu: 4 549 977,55 zł,

Dofinansowaniu: 85 %,

Termin realizacji 15.07.2014 – 30.06.2015.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W ramach przedsięwzięcia odbyły się szkolenia dotyczące opracowania i wdrażania programu, opracowano bazę danych dotyczących gospodarki energią, inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii oraz przeprowadzono Strategiczną Ocenę Oddziaływania Na Środowisko. Celem projektu było zaplanowanie działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza na obszarze uzdrowiskowym Miasta Augustowa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki unijne na przedsięwzięcia związane m.in. z ograniczeniem użycia energii w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 83 600,00 zł brutto,

Kwota dofinansowania: 71 060,00 zł.

Termin realizacji: 01.06.2014. - 31.05.2015.

 

Budowa plaży, placu zabaw, boisk do piłki siatkowej nad jeziorem Necko, w dzielnicy Borki w Augustowie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy: 

 • ścieżkę pieszo-rowerową,
 • ciągi piesze,
 • boiska do piłki siatkowej plażowej,
 • obiekty małej architektury w postaci placu zabaw, urządzeń fitness, miejsca do wypoczynku z ławkami i koszami,
 • oświetlenie terenu,
 • urządzenie zieleni,
 • odpowiednie oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 • działania promocyjne: publikacje papierowe oraz publikacje w mediach (prasa, Internet). 

Wartość projektu: 553 009,10 zł,

Dofinansowanie: 382 160,75 zł,

Termin realizacji: styczeń – lipiec 2015 r.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Augustów

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu grupie 35 gospodarstw domowych z terenu Miasta Augustowa, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji finansowej lub niepełnosprawności.

Działania zrealizowane:

 • W drodze rekrutacji wyłoniono beneficjentów ostatecznych projektu – 35 gospodarstw domowych.
 • Zakupiono i przekazano sprzęt komputerowy oraz dostarczono Internet mieszkańcom oraz placówkom podległym (szkołom, APK).
 • Przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi przekazanego sprzętu.
 • Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.

Wartość projektu to: 293 688,54 zł.

Wartość dofinansowania to: 293 688,54 zł (100%).

Termin realizacji projektu 02.01.-31.12.2014.

Trwałość projektu do 31.12.2019r.

 

Projekty realizowane przy współudziale środków UE, w których Miasto Augustów było partnerem nie ponosiło wydatków w ramach projektu

Platforma współpracy EGO SA

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Partnerami projektu były miasta: Ełk (partner wiodący), Gołdap, Olecko, Suwałki i Augustów.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

 • badanie potencjału turystycznego Polski Północno – Wschodniej oraz przygotowanie ekspertyz i analiz;
 • spotkania, seminaria, konferencje na temat rozwoju turystyki i produktów turystycznych;
 • przygotowano materiały promocyjno – informacyjne dotyczące potencjału turystycznego i gospodarczego Polski Północno – Wschodniej;
 • zewnętrzna kampania promocyjna.

Wartość działań zrealizowanych w Augustowie: 598 748,60 zł,

Wysokość dofinansowania: 538 873,74 zł,

Termin realizacji: 1.10.2009 - 12.12.2011.

 

Kampania promocyjna Suwalszczyzny, jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, oś priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Projekt zrealizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną (lider projektu) przy współpracy Miast Suwałki, Sejny, Augustów, Powiatu Suwalskiego, Augustowskiej Organizacji Turystycznej i Suwalskiej Organizacji Turystycznej.

Wartość projektu: 1 042 900,01 zł,

Dofinansowanie: 877 510,00 zł

Termin realizacji: lata 2010 – 2011

 

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa

W ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa projekt z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Projekt polegał na rozbudowie platformy regionalnej Wrót Podlasia i połączeniu jednostek samorządowych w ramach wspólnej platformy elektronicznej.

W ramach przedsięwzięcia samorządy zostały wyposażone w jednolite systemy zarządzania dokumentacją. Docelowym założeniem było wdrożenie w jednostkach administracji samorządowej elektronicznego systemu obiegu dokumentów jako głównej formy wymiany informacji, co ma w znacznym stopniu usprawnić i przyspieszyć obsługę klientów. Wspólna platforma elektroniczna ma za zadanie połączyć ze sobą jednostki samorządowe, jak również jednostki administracji rządowej i została zintegrowana z platformą centralna ePUAP. Dzięki temu, Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia stał się dla mieszkańców naszego regionu przyjaznym i wygodnym punktem kontaktowym z administracją publiczną (rządową i samorządową) umożliwiając tym samym wypełnianie i składanie elektronicznych wniosków kierowanych do różnych instytucji.

Projekt jest zintegrowany z przedsięwzięciem realizowanym (również w ramach Społeczeństwa informacyjnego RPOWP) przez Wojewodę Podlaskiego, obejmującym administrację rządową.

 

Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy Rowerowe.

W ramach projektu powstał Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce, licząc 2 071 km. Szlak biegnie przez pięć województw wschodniej Polski (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie).
Augustowska pętla trasy rowerowej wynosi 26,7 km i biegnie przy jez. Sajno, dalej przez miasto, wzdłuż jez. Necko i Białego do jez. Studzienicznego.

 

Projekty współfinansowane z pozostałych środków zewnętrznych

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Zadanie 1 – "Budowa sali sportowej oraz terenowych urządzeń sportowych” w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Termin realizacji - lata 2010 - 2012

Dofinansowanie – 2 325 000,00 PLN

 

Modernizacja krytej pływalni miejskiej w Augustowie

Koszt całkowity 570 000,00 zł,

Dofinansowanie: 182 000,00 zł,

Termin realizacji: rok 2014 

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum nr 2 w Augustowie

Koszt całkowity 761 000,00 zł,

Dofinansowanie: 205 000,00 zł,

Termin realizacji: rok 2014

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

W ramach inwestycji wybudowano boisko wielofunkcyjne, na którym znajdują się pola do gier w tenisa, w piłkę ręczną, koszykową i siatkową. Ponadto utworzono siłownię zewnętrzną, a także bieżnię czterotorową i skocznię w dal. Oprócz wymienionych powyżej obiektów wykonano ogrodzenie, odwodnienie, oświetlenie zewnętrzne, monitoring zewnętrzny oraz ciągi komunikacji wewnętrznej.

Termin realizacji: lipiec – listopad 2016 r.
Koszt inwestycji: 1 275 078 zł,
Dofinansowanie: 33% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011

Budowa ulicy Prądzyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie

Projekt zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Zakres: w ramach projektu przebudowano kanalizację deszczową, wykonanie nawierzchni jezdni i ciągów pieszych obu ulic oraz linii oświetleniowej na ul. Grzybieniowej.

Ogólna wartość projektu: 3 275 214,09 PLN

Dofinansowanie: 1 176 954,54 PLN.

Termin realizacji: 07.04.2009 – 28.08.2009

 

Budowa drogi powiatowej i dróg gminnych w Augustowie, w tym: ulica Tytoniowa, ulica Komunalna, ulica I Pułku Ułanów Krechowieckich

W ramach projektu wykonano m.in.:

 • nową nawierzchnię jezdni oraz chodniki,
 • miejsca parkingowe i zatokę autobusową,
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni i chodników poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Realizacja: marzec – listopad 2010 r.

Dofinansowanie - 1 925 661,0 PLN, w tym 586 738,0 PLN na drogi miejskie.

 

PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie – Etap III

Projekt  dofinansowano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na realizację w 2016r.

W ramach inwestycji przebudowano dwa odcinki, północno – zachodni i północno – wschodni odcinek drogi gminnej ul. Rynek Zygmunta Augusta.

W ramach projektu wykonano:

 • nową nawierzchnię jezdni – 2792,98m2,
 • przejścia dla pieszych – 350,07m2,
 • chodniki z zjazdami na posesje – 1896,60m2,
 • zatokę autobusową – 48,98m2,
 • znaki drogowe pionowe – 51 szt,
 • wodociąg -24 m,
 • kanalizację deszczową – 622mb.

Nawierzchnia jezdni oraz chodnika została zaprojektowana z kostki i płyt granitowych.

Termin realizacji projektu: 09.03.2016 r. – 10.08.2016 r.

Całkowity koszt inwestycji: 2 073 588,06 zł,

Dofinansowanie: 802 904,80 zł.

 

PROGRAM „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”

Kompleks boisk przy ulicy Tytoniowej

Realizacja – rok 2009,

Dofinansowanie – 666 000,00 PLN

 

Kompleks boisk przy Zespole Szkół Samorządowych

Realizacja – rok 2010,

Dofinansowanie – 666 000,00 PLN.