Jesteś tutaj

Gminny Program Rewitalizacji 2017

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Augustów

Gminny Program Rewitalizacji (GPR), stanowi dokument mający za zadanie zaprogramowanie całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji, celów oraz kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych lub przestrzenno-funkcjonalnych. Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego. Jego celem jest przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców.

Mieszkańcy Augustowa zostali zaangażowani w tworzenie programu rewitalizacji  poprzez działania informacyjne i edukacyjne, konsultowanie wypracowanych rezultatów aż po rzeczywiste włączenie mieszkańców w opracowanie Programu i współdecydowanie o jego końcowym kształcie.

W lipcu 2015 r., odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym Wykonawca przedstawił zebranym ideę rewitalizacji oraz wstępne wyniki prac diagnostycznych z zakresu delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

W grudniu 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta w Augustowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.                 

W trakcie miesięcznych konsultacji i odbywających się w tym czasie spotkaniach, zbierane były uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu uchwały. W wyniku czego wyznaczono cztery podobszary rewitalizacyjne: Kaczy Dołek, Koszary, Lipowiec i Centrum I.

Po wielu miesiącach pracy, spotkań z mieszkańcami i konsultacji prezentujemy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustowa (GPR). GPR jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego można będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej, zmierzające do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego.

 

 

Projekt pn. “Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”

Całkowity koszt projektu – 46 700,00 zł. Dofinansowanie projektu – 42 030,00 zł, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% z budżetu państwa.