Jesteś tutaj

Uchwała nr XXII/254/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXII/254/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19 - załącznik do Uchwały Nr 1
  • Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości – załącznik Nr 2 do Uchwały

 

1.   Jaka pomoc wynika z uchwały?

Uchwała  umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Oznacza to że:

  • Osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności II raty podatku za 2020 r.
  • Osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty  IV, V i VI podatku za 2020 r.  

 

2.    Kto może skorzystać z uchwały ?

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą skorzystać  przedsiębiorcy, którzy:

• są podatnikami podatku od zlokalizowanych w  Augustowie nieruchomości związanych z prowadzeniem określonej w uchwale działalności gospodarczej,

  •  ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19 i odnotowali spadek obrotów w 2020 roku:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
  • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

• wykonują działalność gospodarczą, która została objęta zakazem jej prowadzenia na   podstawie przepisów szczególnych i dotyczy to działalności:

         1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z  wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

2) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

3) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

4) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

5) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

6) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

7) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

8) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

9) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

10) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Do dnia 30.09.2020 roku złożyli:

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19 –załącznik nr 1 do uchwały,
  • Oświadczenie  dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i  spadku obrotów  -załącznik nr 2 do uchwały.
  • - informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN 1 wraz załącznikami  -osoby fizyczne,

      - korektę deklaracji na podatek od nieruchomości DN -1 wraz załącznikami - osoby prawne, wykazując powierzchnie podlegające zwolnieniu.

 

Uwaga! Zwolnieniu podlega wyłącznie powierzchnia gruntów, budynków, wartość budowli związana z wykonywaniem ww. działalności gospodarczej objętej zakazem jej prowadzenia.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, należy złożyć według stanu na dzień 01.04.2020r oraz według stanu na dzień 01.07.2020r.

Formularze podatkowe dostępne są tutaj:

OSOBY FIZYCZNE:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

Załącznik 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2

Załącznik 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

OSOBY PRAWNE:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1

Załącznik 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

 

Formularz wraz z oświadczeniem, informacją  lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub złożyć go za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu lub wyjątkowo wnieść do siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie przez specjalnie uruchomione okienko  - ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów.