Jesteś tutaj

POMOC SPOŁECZNA

Bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w Augustowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który swoje zadania wykonuje w szczególności w zakresie:
 • przyznawania i wypłacania świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
 • prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;
 • prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizowania i oceny zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • inicjowania i realizowania działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
 • rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy oraz pobudzania aktywności społeczności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 • organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenia placówki wsparcia dziennego Świetlicy "Nasza Ostoja";
 • prowadzenia stołówki dla osób bezdomnych i innych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym;
 • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • wytaczania na rzecz potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 • kierowania wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;
 • sprawiania pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego
W siedzibie MOPS znajduje się:
 • punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego,
 • punkt pomocy niepieniężnej, rzeczowej,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie,
 • punkt porad prawnych,
 • funkcjonują grupy wsparcia,
 • organizowane są prace społecznie użyteczne.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
tel. 87 644 54 30
 
Kierownik MOPS:
Jolanta Sołtys
Tel. 0 87 643-37-65