Jesteś tutaj

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119, 2469, z 2022r. poz. 24, 218, 1700, 2185.).  W jej skład wchodzą osoby  posiadające przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie składa się z 9 członków powołanych przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Przewodnicząca: Cituk Barbara

Wiceprzewodniczący: Skowroński Wojciech

Sekretarz: Zalewska Magdalena

Członkowie:  Jezierska - Chołodowska Halina

                         Kapla Beata

                         Kotarski Michał

                         Kwoska Katarzyna

                         Ostapowicz Dariusz

                         Sołtys Anna

                       

Do najważniejszych zadań Komisji należą:

 • udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, a w uzasadnionych przypadkach występowanie do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
 • działalność w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 • działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Komisja swoją działalność realizuje zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Augustowa Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026

W ramach Komisji działają zespoły:

 • zespół motywujący
 • zespół opiniujący
 • zespół kontrolny
 • zespół roboczy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje,
 • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy,
 • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
 • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłych lekarzy w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego w Augustowie o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z :

 • NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego-Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Augustowie
 • Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 • Punktem Konsultacyjnym dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Augustowie Renata Szyszkiewicz-Dobrowolska
 • Justyną Paszkiewicz - Gabinet Psychoterapeutyczny w Augustowie
 • Gabinetami Terapeutycznymi GABIK w Augustowie
 • Augustowskim Stowarzyszeniem Abstynentów Klub „Tęcza”
 • Komendą Powiatową Policji w Augustowie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie
 • Zespołem Interdyscyplinarnym Miasta Augustowa
 • I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Augustowie

 

Prowadzeniem spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych 

ul. Młyńska 35, pok. 204,

16-300 Augustów

tel. 87 643-80-65

tel. kom. 694-362-266

email: magdalena.zalewska@urzad.augustow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Dokumenty na podstawie których funkcjonuje MKRPA:

 1. Uchwała Nr LVII/547/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026
 2. Zarządzenie nr 1066/2018 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Augustów
 3. Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 4. Uchwała Nr XXXIX/401/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych