Jesteś tutaj

RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołuje Burmistrz Miasta zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118  z późn. zm.). Kadencja Rady trwa 3 lata.
Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z:
  • przedstawicieli organu stanowiącego miasta;
  • przedstawicieli organu wykonawczego miasta;
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta.
Do zadań Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Augustowska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana 14 grudnia 2021 r. na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta Augustowa Nr 395/2021

Członkowie Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

1) Magdalena Śleszyńska

2) Dariusz Ostapowicz

3) Rafał Harasim

4) Barbara Cituk

5) Justyna Maria Krzywińska

6) Katarzyna Obek

7) Aleksandra Kopeć

8) Małgorzata Jarmoszko

9) Ewa Lucyna Matulewicz

10) Marzena Pieczyńska

11) Helena Jolanta Sołtys

Więcej informacji na temat działalności Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdziesz tutaj.