Jesteś tutaj

• GRANT ,,Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

  • GRANT ,,Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Grant realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu zawartej 20 marca 2020 r. w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” objętego umową nr POWR.02.19.00-IZ.-00-003/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”.

Przyznany grant przeznaczony jest na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na terenie Gminy Miasto Augustów. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte cele: dla I etapu konsultacji - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego oraz wystąpienie o opinię do gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej; dla II etapu konsultacji - przekazanie uzgodnionego projektu dokumentu planistycznego radzie gminy do uchwalenia.

Dokumentem planistycznym jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ul. Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego ,,Al. Kard. Wyszyńskiego - Strefa ,,A” - jezioro Necko”.

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. - 31.01.2021 r.

Wysokość przyznanego grantu: 56 000,00 zł.