Jesteś tutaj

Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji

,,Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji"

Gmina Miasto Augustów realizowała projekt „Augustów – miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji”.

Celem projektu było przygotowanie jak najlepszego programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, jako podstawy dla prowadzenia procesów rozwiązywania problemów poprzez kompleksowe, interdyscyplinarne przemiany ukierunkowane na wyprowadzenie tych obszarów z kryzysu.

Zanim przystąpiono do opracowania Programu opracowano diagnozę obszarów zdegradowanych na terenie miasta Augustowa i na jej podstawie, uchwałą Rady Miejskiej XX/170/16 z dnia 2 marca 2016 r., wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W efekcie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano 4 jednostki urbanistyczne na terenie miasta, które wykazują największe zdegradowanie w sferach społecznej, gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej. Łącznie jednostki uznane za zdegradowane zajmują 2,5% ogółu powierzchni miasta, zamieszkuje je niespełna 14% jego mieszkańców.

Mapa z zaznaczonym obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji dostępna jest na stronie: http://maugustow.e-mapa.net po zaznaczeniu w drzewku warstw do wyświetlenia (w poziomym pasku) strefy rewitalizacji. W ramach projektu opracowana zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu GPR. W celu szerszego udziału społeczeństwa w procesie tworzenia GPR zaplanowano przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych projektu GPR wraz z projektem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wartość projektu: 41 651,65 zł,

Kwota dofinansowania: 37 486,48 zł, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa,

Realizacja projektu: 13.06.2016 r. – 31.08.2017 r.