Jesteś tutaj

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Rada Miejska, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera w szczególności:
 • cel główny i cele szczegółowe programu;
 • zasady współpracy;
 • zakres przedmiotowy;
 • formy współpracy;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków planowanych na realizację programu;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Program Współpracy Miasta Augustowa z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXXII/647/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2023 r. zmienioną następnie Uchwałą Nr LXXIII/651/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 października 2023 r.