Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej urzad.augustow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony urzad.augustow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-12-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-31.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi oraz aktualizacji w dniu 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Augustowie została zaprojektowana tak, aby była możliwa do korzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Identyfikacja błędu

Jeśli przy wpisywaniu informacji błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35
 • Do budynku prowadzą  4 wejścia: od ul. Młyńskiej, od ul Hożej, od parkingu oraz na ścianie bocznej (od południowego – wschodu) z dojścia od Młyńskiej i parkingu.
 • Do wejścia od ul. Młyńskiej prowadzą dwa stopnie schodów i brak jest podjazdu.
 • Pozostałe wejścia zlokalizowane na poziomie terenu. 
 • Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku jest winda.
 • Korytarze są wystarczająco szerokie dla osób na wózkach.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Klienta.
 • W budynku nazwy wydziałów oznaczone są w alfabecie brajla.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.

W Urzędzie Miejskim w Augustowie został powołany Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pod kierownictwem Pani Anny Stankiewicz.

Skład Zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
 
Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Pani Anna Stankiewicz
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 15, e-mail: anna.stankiewicz@urzad.augustow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej - Pani Emilia Wierzbicka
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 20, e-mail: emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl
 
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej - Pan Andrzej Jefimow
Kontakt: Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 65 88, e-mail: andrzej.jefimow@urzad.augustow.pl
 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 
 1. analiza aktualnego stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust. 1,
 2. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach, o których mowa w ust.l,
 3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. monitorowanie działalności Burmistrza Miasta w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 5. przygotowanie projektu raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymogami ustawy.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Numer identyfikacyjny REGON
00052326400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
urzad.miejski@urzad.augustow.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
andrzej.jefimow@urzad.augustow.pl

Telefon kontaktowy
511181483

Data
2021-03-09

Miejscowość
Augustów

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. PODLASKIE

Powiat
Powiat augustowski

Gmina
Augustów (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ]  wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
5

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
W II kwartale 2021 roku Urząd Miejski w Augustowie zmieni adres siedziby. W nowo wyremontowanym budynku dostosowanym do potrzeb Ratusza są zastosowane elementy uniwersalnego projektowania, uwzględniające likwidację barier architektonicznych etc. zapewniając dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 5
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url http://bip.um.augustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url http://urzad.augustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url http://www.airgustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url https://zmieniamy.augustow.pl/
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31
ID a11y-url http://www.augustow.pl/pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej http://www.panorama.augustow.pl/
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego: [ X ] powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
6

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] Na części stron tak, na części nie
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:
5
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE