Jesteś tutaj

Gminny Program Rewitalizacji 2018

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów

 

Uchwałą nr XLVII/462/18 Rada Miejska w Augustowie dnia 13 kwietnia 2018 r. wprowadziła zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów. 

 

Zmiana obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zmiana obszaru została zatwierdzona Uchwałą nr XLV/433/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/170/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar zdegradowany i rewitalizacji składa się nadal z czterech podobszarów rewitalizacji: Centrum I, Kaczy Dołek, Koszary oraz Lipowiec. Wprowadzone zmiany dotyczą dwóch podobszarów: Centrum I i Lipowiec. Obszar Centrum I powiększono o teren Przedszkola nr 2 w Augustowie zlokalizowanego przy ul. Kopernika 24 oraz o nieruchomość zlokalizowaną przy ul. 3 maja 31, gdzie docelowo znajdować ma się Dzienny Dom Pobytu. Podobszar Lipowiec powiększono o nieruchomość, na której zlokalizowana jest wieża ciśnień. Mapy z zaznaczeniem zmian w załączeniu.

Zmiany dotyczące listy przedsięwzięć podstawowych.

Lista przedsięwzięć podstawowych, a więc takich, bez realizacji, których osiągnięcie wyznaczonych celów nie będzie możliwe, obejmowała łącznie 30 projektów. W zaktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji zapisano łącznie 48 projektów opiewających na łączną kwotę 78,6 mln zł.