Gospodarka wodno-ściekowa

Obowiązki właścicieli posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
    w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
    w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

 

Zgodnie z § 14 Uchwały nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 29 października 2020r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 4629 ) Właściciele nieruchomości obowiązani
są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń
do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.