Założenia ABO 2018

Jakie projekty realizowane są w ramach ABO?
Projekty do realizacji w ramach ABO muszą:

 • mieścić się w katalogu zadań własnych gminy wynikających z artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym;
 • być projektami stanowiącymi wydatki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czyli. tzw. projekty twarde (zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok);
 • być realizowane na terenie stanowiącym mienie miasta Augustowa zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • być możliwe do realizacji w 2018 r.;
 • być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Augustowa.

 

Jakie projekty nie mogą być realizowane w ramach ABO 2018?
Z budżetu obywatelskiego nie mogą być finansowane zadania:

 • których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przewidzianych na ABO 2018 w budżecie miasta, tj. 400 tys. zł;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności (w tym: nie będą realizowane projekty zlokalizowane na gruntach nienależących do mienia miasta);
 • miękkie np. koncerty, szkolenia
 • które nie stanowią funkcjonalnej całości projektu - nie mogą być etapem lub częścią większego projektu - nie mogą być etapem lub częścią większego projektu (chyba, że w takim stanie stanowi skończone dzieło)
 • realizowane na terenie jednostek oświatowych;
 • realizowane na terenie innych niż jednostki oświatowe jednostek organizacyjnych miasta, jeżeli powstałe inwestycje nie będą ogólnodostępne dla mieszkańców bez żadnych ograniczeń (dostęp ten może być odpłatny);
 • dotyczące budowy pomników i miejsc pamięci;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, strategiami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego czy przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.

 

Ile pieniędzy przewidziano na realizację ABO 2018?
Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. to 400 tys. zł.

Czy projekt zgłoszony do ABO musi być zrealizowany w ciągu jednego roku?
Przedmiotem ABO są propozycje jednorocznych zadań, które mogą być zrealizowane w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski w ramach budżetu miasta Augustowa na 2018 r.

Co to znaczy, że projekt musi być ogólnodostępny?
Oznacza to, że projekty zgłoszone do ABO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Augustowa.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?
Projekt musi zostać poparty min. 25 podpisami mieszkańców Augustowa.

Czy osoba niezameldowana w Augustowie może złożyć lub podpisać projekt?
Tak. Jeśli jest mieszkańcem Augustowa (mimo formalnego braku zameldowania) i ma ukończone 16 lat w chwili złożenia projektu.

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jedną propozycję do ABO 2018?
Tak. Każdy może zgłosić dowolną liczbę projektów do ABO.

Czy jeden mieszkaniec może poprzeć tylko jeden wniosek do ABO 2018?
Nie. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków zgłaszanych do ABO.

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?
Dokładną lokalizację i numer geodezyjny działki określić można za pomocą strony: www.maugustow.e-mapa.net. – w razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 643 80 60.

Czy samorządy osiedlowe, organizacje pozarządowe, firmy, związki wyznaniowe, instytucje publiczne itp. mogą składać projekty w ramach ABO 2018?
Propozycje zadań do ABO 2018 mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Co się stanie, gdy mieszkańcy złożą dwie różne propozycje, dotyczące tego samego terenu?
Taka sytuacja nie powoduje automatycznego odrzucenia któregokolwiek z wniosków. Wszystkie jednak podlegają weryfikacji formalno-prawnej. Istnieje możliwość, że obydwa wnioski dotyczące tego samego terenu przejdą pomyślnie weryfikację i zostaną poddane głosowaniu, a wówczas to mieszkańcy zagłosują, który z nich zostanie zrealizowany (ten, który uzyska większą liczbę głosów).

Czy można dołączyć do wniosków przygotowane już projekty lub inne załączniki?
Tak, jest to nawet wskazane! Do formularza wniosku z propozycją zadania można, a wręcz należy dodać dodatkowe załączniki w postaci rysunków sytuacyjnych, oznaczeń graficznych, wizualizacji, szczegółowych kosztorysów, projektów budowlanych, itd.

Czy można dosłać dodatkowe załączniki już po złożeniu projektu?
Nie, ostateczny termin składania pełnych wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami to 19 września.

Czy trzeba przygotowywać kosztorys?
We wniosku należy oszacować koszt zaproponowanej inwestycji. Należy uwzględnić wszystkie rodzaje kosztów składających się na realizację zadania, w tym m.in. zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej czy technicznej. We wniosku należy także oszacować koszty, jakie realizacja projektu będzie generować w przyszłości (np. koszty utrzymania, monitoringu, itd.).

Jak oszacować koszt projektu?
Szacunek powinien być oparty o dane zaczerpnięte z powszechnie dostępnych źródeł. Ponadto aby ułatwić wycenę swoich pomysłów na stronie www.zmieniamy.augustow.pl. w zakładce “Pliki do pobrania” został umieszczony Cennik szacunkowy niektórych zadań Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego. Warto pamiętać, że np. publicznie dostępny plac zabaw musi być wykonany z zabawek posiadających certyfikaty bezpieczeństwa. Jeśli zgłoszony projekt wygra w powszechnym głosowaniu, jego realizacja będzie prowadzona zgodnie z prawem zamówień publicznych, tzn. wyłonienie wykonawcy nastąpi np. w ramach przetargu.

Czy we wniosku zgłaszającym do realizacji np. placu zabaw należy podawać liczbę i rodzaj urządzeń, jakie mają być zainstalowane, czy wystarczy tylko określić - plac zabaw?
Zalecamy określanie szacunkowych kosztów na możliwie najbardziej szczegółowym poziomie. Wszelkie pomysły na zakup czy instalację konkretnych urządzeń należy wskazywać we wniosku i określać ich szacunkowe koszty w odniesieniu do cen rynkowych tego typu sprzętu.

Co stanie się z projektem, jeśli zaproponowana szacunkowa kwota przedsięwzięcia okaże się niewłaściwa?
Jeśli proponowany projekt, po weryfikacji i korekcie kosztów, zmieści się w kwocie przeznaczonej na budżet obywatelski w 2018 r. (400 tys. zł) i dodatkowo nie będzie w nim innych błędów uniemożliwiających realizację to zostanie on skierowany pod głosowanie z poprawionym kosztorysem.

Czy w przypadku zgłoszenia zadania dotyczącego rewitalizacji podwórka powinno się uwzględnić koszty związane np. z odwodnieniem terenu lub zagęszczeniem gruntu?
W szacunkowych kosztach należy uwzględnić wszystkie znane i konieczne do wykonania prace.

Czy wkład własny do zgłoszonego zadania albo z zewnątrz jest dopuszczalny?
Nie. Projekty realizowane w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego są finansowane z budżetu miasta w ramach środków przeznaczonych na ten cel w 2018 r.

Jak prawidłowo wypełnić formularz, zgłaszając propozycję projektu?
1. Pobierz specjalnie przygotowany formularz i zapoznaj się z nim. Formularz w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj Formularz zgłoszeniowy., a w wersji papierowej można go otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60.
2. Koniecznie sprawdź, czyją własnością jest teren, na którym ma być zlokalizowany Twój projekt. Dokładną lokalizację i numer geodezyjny działki określić można za pomocą strony: www.maugustow.e-mapa.net.. Pytania dotyczące własności gruntów należy kierować do pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. 87 643 80 60.
3. Podaj szacunkową wartość proponowanego projektu. Zdajemy sobie sprawę, że zgłaszający swoje projekty niekoniecznie są fachowcami i przedstawią od razu profesjonalny kosztorys proponowanego przedsięwzięcia. Prosimy jednak o wyszczególnienie wszystkich rodzajów kosztów składających się na realizację zadania i podanie ich szacunkowych wartości, w oparciu o ceny rynkowe. Należy również oszacować, jakiego rodzaju koszty i w jakiej wysokości dany projekt może generować w przyszłości.
4. Wypełnij formularz i dołącz do niego załączniki. W kilku zdaniach opisz zadanie, które zgłaszasz i uzasadnij potrzebę jego realizacji. Jeśli posiadasz dodatkowe dokumenty związane z projektem np. wizualizację, kosztorys profesjonalny, szkice sytuacyjne - dołącz je do formularza. Wszystkie załączniki z pewnością przydadzą się urzędnikom na etapie weryfikacji projektu.
5. Koniecznie uzyskaj poparcie dla swojego projektu. Pamiętaj, aby do formularza dołączyć listę poparcia projektu. Lista poparcia Formularz zgłoszeniowy + Lista poparcia. powinna zostać podpisana przez co najmniej 25 mieszkańców Augustowa. Brak listy poparcia projektu spowoduje odrzucenie wniosku na etapie weryfikacji formalnej.
6. Wypełniony, gotowy formularz propozycji projektu wraz z listą poparcia i innych załączników złóż osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, elektronicznie po przez stronę www.zmieniamy.augustow.pl lub wyślij pocztą najpóźniej do 19 września 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Czy istnieje możliwość zgłoszenia projektu drogą elektroniczną?
Tak, projekt można zgłosić poprzez stronę internetową www.zmieniamy.augustow.pl.

Czy na etapie zgłaszanego projektu należy uzyskać potrzebne do budowy pozwolenia?
Nie jest to konieczne. Ostateczne projekty techniczne, mapy sytuacyjne czy pozwolenia będą wykonywane i uzyskiwane po zakończeniu głosowania, w przypadku jeśli dane zadanie zostanie wyłonione do realizacji w powszechnym głosowaniu.

Zgłosiłem/-am projekt i co dalej?
Jeśli wypełniłeś/-łaś formularz zgłoszeniowy a pod wnioskiem zgromadzonych zostało min. 25 podpisów mieszkańców Augustowa, to Twój wniosek poddany zostanie weryfikacji formalno-prawnej dokonywanej przez urzędników miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy formularz jest kompletny, czy projekt wpisuje się w katalog zadań własnych miasta i jego realizacja jest możliwa w granicach prawa, czy lokalizacja projektu stanowi mienie miasta i jaki jest plan przeznaczenia danej działki. Projekt zostanie przeanalizowany także pod kątem technicznym i finansowym – czy dany pomysł jest możliwy do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i w granicach ram przyjętych strategii i programów Gminy Miasta Augustowa.

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?
Tak, urzędnicy miejscy będą weryfikować, czy szacunkowe koszty odpowiadają zakresowi rzeczowemu projektu. Koszty będą również sprawdzane pod względem zasadności i rzetelności w odniesieniu do średnich cen rynkowych. W przypadku nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych zostanie naniesiona korekta kosztorysu. Każda zmiana czy poprawka naniesiona przez urzędników na etapie weryfikacji będzie konsultowana z autorami propozycji.Ostateczne ustalenie kosztów realizacji zadania zostanie określone przez Urząd Miejski w Augustowie.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników a nie mieszkańców?
Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalno-prawnym oraz finansowym. Sprawdzają, czy zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Augustowa i czy w odniesieniu do danych gruntów nie są planowane w niedalekiej przyszłości żadne prace, dzierżawy, sprzedaże, itd. Wszystkie projekty muszą być realizowane zgodnie z prawem lokalnym, jak i różnorodnymi dokumentami strategicznymi czy planami zagospodarowania przestrzennego. Każda zmiana czy poprawka naniesiona przez urzędników na etapie weryfikacji będzie konsultowana z autorami propozycji. Urzędnicy miejscy posiadają niezbędną na etapie weryfikacji wiedzę i doświadczenie. Mieszkańcy będą natomiast oceniali każdy ze zweryfikowanych projektów na etapie głosowania. Należy pamiętać, że w sytuacji decyzji o odrzuceniu projektu, zostanie ona szczegółowo uzasadniona.

Czy urzędnicy oceniający projekty mogą odrzucić złożony wniosek?
Odrzucone mogą zostać tylko te wnioski, które nie spełniają przesłanek określonych w regulaminie budżetu obywatelskiego. Ale każda decyzja o odrzuceniu projektu zostanie szczegółowo uzasadniona. Ostateczna lista pomyślnie zweryfikowanych projektów zostanie przedstawiona mieszkańcom 23 października 2017 r.

Czy mogę odwołać się w sytuacji, gdy mój projekt nie znalazł się na liście pozytywnie zweryfikowanych projektów?
Regulamin ABO 2018 nie przewiduje takiej możliwości.

Czy jako wnioskodawca mogę promować swój projekt?
Oczywiście. Aktywność wnioskodawcy jest jak najbardziej wskazana zarówno na etapie zbierania podpisów poparcia pod wnioskiem, jak również na etapie kampanii informacyjno-promocyjnej po przeprowadzeniu weryfikacji wszystkich zgłoszonych wniosków i poprzedzającej powszechne głosowanie. To właśnie od aktywności wnioskodawcy zależy, jak szerokie poparcie wniosek uzyska podczas powszechnego głosowania. Ze strony Urzędu Miejskiego w Augustowie Referat Promocji i Turystyki zadba o odpowiednią kampanię informacyjno-promocyjną dla wszystkich projektów, które pomyślnie przejdą weryfikację formalno-prawną i zostaną poddane pod głosowanie.

Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane w ramach ABO 2018?
Powszechne głosowanie odbędzie się w terminie 8-24 listopada 2017 r.

Kto może zagłosować na projekty z ABO 2018?
Każda osoba mająca ukończone 16 lat najpóźniej w dniu głosowania i będąca mieszkańcem Augustowa.

Czy osoba niezameldowana w Augustowie może głosować?
Jeśli ma ukończone szesnaście lat i zamieszkuje w Augustowie to tak. Jeśli mieszkaniec miasta jest jednak niezameldowany to musi zgłosić się do miejskiego informatyka celem dopisania do wykazu ewidencji mieszkańców miasta prowadzonej na potrzeby ABO 2018 (informatycy – kontakt telefoniczny: 87 643 80 68 lub osobisty w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, piętro II, pok. 25).

Jak mogę zagłosować?
Głosować można elektronicznie – za pośrednictwem strony www.zmieniamy.augustow.pl. (do tej formy głosowania szczególne zachęcamy) lub osobiście – poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z czterech urn wyborczych (zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ATBS KODREM Sp. z o. o., Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskim Domu Kultury). Na karcie do głosowania wybrać będzie można tylko 1 propozycję ze wszystkich projektów, które przejdą pomyślną weryfikację urzędników.

Na ile projektów mogę zagłosować?
W głosowaniu należy wybrać wyłącznie 1 zadanie. Wybór większej liczby zadań spowoduje nieważność oddanego głosu.

Co powoduje nieważność głosów?
Oddany głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) oddano głos na karcie niezgodnej z wzorem;
2) na karcie wybrano więcej niż 1 zadanie;
3) mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu (uwaga nie można też jednocześnie oddać głosu elektronicznie i wrzucić kartę do głosowania do urny- oba takie głosy zostaną uznane za nieważne );
4) imię i nazwisko wpisane na karcie są nieczytelne;
5) adres lub PESEL wpisany na karcie jest nieczytelny;
6) brak na karcie podpisu osoby głosującej;
7) brak na karcie pełnych danych w adresie, PESEL lub nazwisku głosującego;
8) brak znaku „X” na karcie do głosowania;
9) został oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Augustowa.
Weryfikacji ważności oddanych głosów dokonuje Burmistrz lub Komisja przy współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Administracyjnych UM Augustów.

 

Na czym będzie polegała weryfikacja kart do głosowania?
Weryfikacja kart do głosowania polega na sprawdzeniu czy głosujący był uprawniony do głosowania, czy zagłosował tylko jeden raz oraz czy prawidłowo wypełnił kartę.

Czy głosowanie jest anonimowe?
Niestety, przez wzgląd na potrzebę weryfikacji oddanych głosów podczas głosowania będzie wymagane podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu weryfikacji głosów.

 

Czy jest określony próg frekwencji?
Nie ma określonego progu frekwencji.

Jakie są kryteria powodujące, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Wyłącznie liczba oddanych głosów. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, do realizacji rekomendowane są kolejne z dalszych zadań na liście, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków budżetu obywatelskiego.

Kiedy zostaną zrealizowane zadania wybrane w ABO 2018?
Wszystkie projekty zgłoszone i poddane głosowaniu w ABO 2018 muszą zostać zrealizowane do końca grudnia 2018 r.

Ile projektów zostanie zrealizowanych?
O tym zadecydują mieszkańcy w powszechnym głosowaniu w dn. 8-24 listopada 2017 r. Realizowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania środków. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, do realizacji rekomendowane są kolejne z dalszych zadań na liście, których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków budżetu obywatelskiego.

Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą ilość głosów i czy zostanie ogłoszony przetarg na ich realizację?
Realizacja projektów wybranych w ABO 2018 przez mieszkańców Augustowa powierzona zostanie odpowiednim komórkom organizacyjnym w Urzędzie Miejskim lub jednostkom miejskim, właściwym z uwagi na rodzaj zadania. Po wyłonieniu zwycięskich projektów zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej (jeśli projekt będzie tego wymagał), a następnie zgodnie z prawem zamówień publicznych przeprowadzone zostaną dalsze procedury wyłonienia wykonawcy robót lub usług.

Czy jako autor wniosku mogę wskazać realizatora projektu?
Niestety nie. Wykonawca robót zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz prawem zamówień publicznych.

Czy jako wnioskodawca mogę kontaktować się z urzędem w kwestii realizacji złożonego przeze mnie wniosku?
Oczywiście. Wszelkie zmiany w projekcie, w tym zmiana tytułu, miejsca realizacji, kosztorys, zakres rzeczowy zadania, harmonogram realizacji będą wprowadzane do projektu w porozumieniu z wnioskodawcą. Należy jednak pamiętać, że wybrane w głosowaniu projekty do realizacji w 2018 r. ze środków przeznaczonych na budżet obywatelski w budżecie miasta Augustowa będą realizowane jako zadania własne Gminy Miasta Augustowa.

Kto będzie odpowiadał w następnych latach za utrzymanie wykonanych projektów i zrealizowanych w ramach ABO 2018 zadań?
Koszty utrzymania inwestycji powstałych w ramach budżetu obywatelskiego w latach kolejnych przechodzą na Gminę Miasto Augustów jako zadania własne.

Czy jako wnioskodawca posiadam prawa autorskie do mojego wniosku?
Wnioski składane do Budżetu Obywatelskiego są jedynie pomysłami na realizację danego zadania i jako takie nie są objęte prawami autorskimi. Wykonawcą pomysłu zgłoszonego przez mieszkańców będzie Gmina Miasto Augustów.

Co z projektami, które nie wygrały w tym roku?
Projekty, które nie uzyskały wystarczającej liczby głosów mogą zostać złożone w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego w roku następnym.