Jesteś tutaj

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów został powołany Zarządzeniem nr 1028/18 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Skład Komitetu został zmieniony Zarządzeniem nr 1037/18 oraz Zarządzeniem nr 30/19 Burmistrza Miasta Augustowa.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Augustowa.

W skład Komitetu wchodzą:

 1. Magdalena Sokołowska- przedstawiciel Burmistrza Augustowa,
 2. Emilia Słucka- przedstawiciel Burmistrza Augustowa,
 3. Sylwia Bielawska- przedstawiciel wskazany przez Radę Miejską.
 4. Izabela Piasecka- przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Augustów
 5. Wojciech Szostak- przedstawiciela podmiotu realizujacego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa,
 6. Adam Dzietczyk- przedstawiciel mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Augustów
 7. Tadeusz Jaworski- przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą,
 8. Marian Dyczewski- przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 9. Czesław Iwaszko- przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 10. Barbara Cituk-  przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 11. Andrzej Romańczuk- przedstawiciel ATBS KODREM Sp. z o.o.,
 12. Beata Żukowska- przedstawiciel Augustowskich Placówek Kultury,
 13. Elżbieta Kamińska- przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 14. Dariusz Ostapowicz- przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
 15. Anna Stankiewicz- przedstawiciel innych mieszkańców gminy niż mieszkańcy obszarów rewitalizacji,
 16. Maciej Huculak- - przedstawiciel innych mieszkańców gminy niż mieszkańcy obszarów rewitalizacji.

W trakcie kadencji Komitetu jego skład może być uzupełniany w grupach, w których są wolne miejsca. Zapraszamy mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą do zgłoszenia swojej kandydatury i zaangażowanie się w prace Komitetu.