Jesteś tutaj

Cyfrowy Augustów

  • ,,Cyfrowy Augustów”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0314/19 na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0314/19-00 zawartej 10 lutego 2020.

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych - 52 mieszkańców Augustowa. Do celów szczegółowych projektu należy: zmniejszenie barier informacyjnych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób po 50 r. ż. poprzez przeprowadzenie szkolenia rozwijającego kompetencje cyfrowe dla 52 osób; utworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej w obszarze edukacji ekologicznej i turystyki umożliwiającej wykorzystanie nabytych umiejętności oraz przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru LSR; wzrost liczby osób korzystających z usług online; wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się poprzez stworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia kulturalnego i społecznego Augustowa.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby osób starszych w wieku powyżej 50 r. ż. Przyczyni się do polepszenia jakości życia augustowskich seniorów oraz wpłynie na rozwój kompetencji informatycznych osób starszych oraz zaspokoi oczekiwania i potrzeby tej grupy odbiorców.

Planowany okres realizacji projektu: 31.01.2020 r. - 15.07.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 94 710,00 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 80 503,50 zł.

Aplikacja do pobrania w Google Play i App Store.

GALERIA