Jesteś tutaj

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Koordynacją prac nad projektami współfinansowanymi z europejskich i krajowych środków pomocowych, współpracą z lokalnymi partnerami, współpracą z ekspertami w zakresie realizowanych zadań, gromadzeniem informacji o krajowych i zagranicznych funduszach oraz o systemach zarządzania nimi zajmuje się Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych. Do zadań Wydziału w zakresie funduszy zewnętrznych należy m.in.:

  • współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi  i krajowymi środkami pomocowymi,

  • pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów unijnych i krajowych wspierających działania należące do organów Miasta,

  • opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, których beneficjentem jest Miasto Augustów, monitorowanie zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości,

  • analiza przedsięwzięć proponowanych do realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta pod kątem możliwości ich współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej,

  • inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych, w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych oraz składanie wniosków aplikacyjnych,

  • realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych pod kątem zgodności ich realizacji z wymogami instytucji zarządzających programami operacyjnymi,

  • tworzenie dokumentów programowych regulujących zasady wdrażania pomocowych środków krajowych i zagranicznych z udziałem innych komórek Urzędu,

  • monitorowanie zmian aktów prawnych i procedur związanych z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów z funduszy krajowych i Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych,

  • przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wybierając odpowiedni dział w zakładce z lewej strony możesz zapoznać się z aktualnie realizowanymi projektami Urzędu Miejskiego współfinansowanymi ze środków zewnętrznych oraz projektami już zakończonymi.