Jesteś tutaj

Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie

  • ,,Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr RPPD.08.06.00-20-0241/18 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-0241/18-00 zawartej 28 marca 2019 r.

Projekt zakłada zrewitalizowanie działki na terenie Lipowca poprzez stworzenie Parku Herberta. W tym celu zaplanowano następujące prace: wykonanie nawierzchni na ścieżkach parkowych, nawierzchni terenu miejsca spotkań i miejsca na rowery, oświetlenia parkowego z 12 lampami, Rowerowego Placu Zabaw PUMPTRACK, placu zabaw do gry w bule, Aktywnej Ścieżki Zdrowia oraz rozmieszczenie elementów małej architektury, montaż monitoringu wizyjnego, uporządkowanie zieleni.

Wykonanie prac przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenia skali negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na terenie Lipowca.

Zagospodarowanie przestrzeni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz obszaru zdegradowanego. Poprawa estetyki zwiększy także stopień integracji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Okres realizacji planowanych działań: 15.04.2019 - 31.12.2019.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 744 781,57 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 436 478,22 zł.

GALERIA