Jesteś tutaj

INWESTYCJE MIEJSKIE

Inwestycjami miejskimi zajmuje się Wydział Inwestycji, który zajmuje się m.in. planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:
 
 • zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
 • zaopatrzenia w energię cieplną, gazową,
 • kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i drogach wewnętrznych, dla których zarządcą i zarządem jest Burmistrz,
 • oświaty - szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola,
 • polityki społecznej - żłobek,
 • administracji publicznej - uzdrowisko,
 • działalności usługowej - cmentarze,
 • leśnictwa - gospodarka leśna,
 • gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - oczyszczanie miasta, zieleń, schronisko dla zwierząt,
 • gminnych dróg i mostów,
 • kultury fizycznej - obiekty, urządzenia sportowo­-rekreacyjne,
 • budownictwa komunalnego.
 
Wydział Inwestycji określa rozmiar inwestycji, wybiera w trybie zamówień publicznych jednostkę projektową, uzyskuje wszystkie decyzje administracyjne zezwalające na wykonanie robót w zakresie:
 • opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 • prac przygotowawczych (określenie zakresu rzeczowego zadania, szacunkowej wartości zamówienia, przygotowanie projektu umowy na roboty budowlane, usługi, dostawy, procedury przetargowe, podpisanie umów na roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór konserwatorski, nadzór inwestorski),
 • prac w trakcie realizacji robót budowlanych, okresie gwarancji, rękojmi (przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w odbiorach częściowych, przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w odbiorze końcowym, nadzór inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, przeprowadzenie procedur  w zakresie uzyskania decyzji na użytkowanie, rozliczenie zadania w zakresie rzeczowym, finansowym),
i innych.
 
Pracownicy Wydziału Inwestycji pełnią funkcję inspektora nadzoru i koordynują działania związane z przebiegiem inwestycji.
 
Wydział Inwestycji jest odpowiedzialny także za współdziałanie z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych, jak również sporządzania sprawozdań dotyczących realizowanych inwestycji i projektów na terenie gminy dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych.