Jesteś tutaj

ZWIERZĘTA

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt, każda gmina ma obowiązek otoczyć opieką bezdomne zwierzęta. Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska koordynuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. Opieka obejmuje:
  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
  • odławianie bezdomnych zwierząt,
  • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
  • poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  • usypianie ślepych miotów,
  • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
  • plany znakowania zwierząt,
  • edukację mieszkańców Augustowa na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych i gospodarskich.