Jesteś tutaj

Nabór do żłobków, przedszkoli, szkół

 

Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Augustów zapraszają

dzieci i rodziców

 

Rekrutacja do przedszkoli w Augustowie na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się w środę, 1 marca 2023 r.  i potrwa do 14 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z oferty przedszkoli publicznych.

W Augustowie działa pięć przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów:

 • Przedszkole nr 1 im. Akademia Bystrzaka przy ul. Waryńskiego 57,
 • Przedszkole nr 2 przy ul. Kopernika 24,
 • Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Tytoniowej 12,
 • Przedszkole nr 4 przy ul. Kilińskiego 10A,
 • Przedszkole nr 6 im. Słoneczna Szósteczka przy ul. Mickiewicza 2b.

 Są to przedszkola z tradycjami, które od wielu lat wpisują się w historię naszego miasta. Przedszkola są dogodnie zlokalizowane dla mieszkańców Augustowa.

Przedszkola publiczne oferują wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki dzieciom od 3 roku życia. Atutem publicznych przedszkoli jest wykwalifikowana kadra z doświadczeniem pedagogicznym oraz bogata baza lokalowa i dydaktyczna.

 

Nauczyciele w przedszkolach publicznych traktują każde dziecko indywidualnie. Wychowankom umożliwiają samorealizację, kształcenie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz rozwijanie kreatywnego myślenia i działania. W przedszkolach publicznych szczególną troską objęte są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z problemami zdrowotnymi. Organizowana jest też na wysokim poziomie praca z dziećmi zdolnymi.

W każdym przedszkolu publicznym funkcjonuje kuchnia na miejscu przygotowująca świeże, zdrowe i pożywne posiłki. Żywienie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb dzieci, np. zgodne z wymogami diety bezglutenowej, bezbiałkowej i innych.

Przedszkola publiczne zlokalizowane są w budynkach w pełni przystosowanych do potrzeb dzieci, charakteryzują je duże i jasne pomieszczenia, ze specjalnie wydzielonymi szatniami i kuchnią. Przedszkola posiadają place zabaw wyposażone w atestowane sprzęty.

 

Przedszkola publiczne oferują  naukę języka angielskiego oraz rytmikę we wszystkich grupach wiekowych, zajęcia religii w grupach starszych (nieobowiązkowo), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone przez specjalistów,  logopedyczne prowadzone indywidualnie czy inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. W przedszkolach działają koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, instrumentalne, teatralne, sportowe. Wszystkie zajęcia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów są nieodpłatne.

 

Przedszkola publiczne w Augustowie organizują różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne, festyny i pikniki rodzinne, atrakcyjne wycieczki, zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci wychowują się i uczą w warunkach umożliwiających im wszechstronny rozwój i zapewniających doskonały start na kolejnym szczeblu edukacji. Publiczne przedszkola rozwijają współpracę ze środowiskiem lokalnym, zapraszając na zajęcia z dziećmi przedstawicieli policji, straży pożarnej, bibliotekarzy, leśników, lokalnych przedsiębiorców.

 

Miasto Augustów zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice dla:

- niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich,

- dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, jeżeli droga do przedszkola przekracza 3 km.

 

Przedszkola otwarte są w godzinach od 6.00 do 17.00.

 

Publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Augustów realizują bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej codziennie od poniedziałku do piątku (należy przez to rozumieć bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie).

Koszt godziny korzystania przez dziecko w wieku do lat 6 w placówce powyżej 5 godzin wynosi 1,00 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych - 0,50 zł.

 

Zwalnia się z opłaty dziecko rodziców/opiekunów prawnych:

 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
 • którzy są mieszkańcami Miasta Augustów i odprowadzają podatek dochodowy na rzecz miasta Augustowa.

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w każdym przedszkolu.

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do publicznych przedszkoli i do odwiedzania naszych placówek oraz stron internetowych:

 

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do w/w przedszkola należy wziąć udział w rekrutacji.

 

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu powinni:          

 • logować się na stronie  www.augustow.przedszkola.vnabor.pl ,
 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenie, podpisać i złożyć w przedszkolu I-go wyboru.

 

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać wniosek wraz z załącznikami w dowolnym przedszkolu,
 • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenie
 • złożyć w przedszkolu I-go wyboru.

 

Harmonogram rekrutacji do augustowskich przedszkoli wygląda następująco:

 • weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkoli do 22 marca 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 marca 2023 r.
 • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 03 kwietnia 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 06 kwietnia 2023 r.
 • postępowanie uzupełniające od 15 maja do 26 maja 2023 r.
 • do 06 czerwca 2023 r. weryfikacja wniosków
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13 czerwca 2023 r.
 • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 19 czerwca 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 czerwca 2023 r.