Jesteś tutaj

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonywaniem zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym:
  • współpraca ze służbą ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin,
  • współdziałanie ze służbą doradczą i samorządem rolniczym w zakresie ustalania strat w uprawach, spowodowanych klęskami żywiołowymi,
  • ochrona zwierząt gospodarskich,
  • współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
  • organizacja odbioru padłych zwierząt,
  • nadzór nad łowiectwem, prowadzenie mediacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkody łowieckie,
  • utrzymanie i konserwacja gminnych urządzeń melioracji wodnych;
  • rozstrzyganie sporów o przywrócenie do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruntach rolnych,
  • przeprowadzanie spisu rolnego.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. prawo łowieckie wszelkie prawa i kompetencje związane z łowiectwem przyznane zostały wojewodzie (o ile ustawa nie stanowi inaczej). Organom gminnym powierzono jedynie wykonywanie czynności materialno-technicznych – działań o charakterze technicznym, które z powodu ograniczonego zasięgu nie przyjmują formy decyzji administracyjnych. Do obowiązków Burmistrza należą działania takie jak opiniowanie planów łowieckich czy współdziałanie z Lasami Państwowymi w zakresie ochrony środowiska.