Jesteś tutaj

ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Do zadań realizowanych przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy m.in.:
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium,
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian planów,
 • sporządzanie okresowej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 • wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zmiany planu oraz w związku z wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy lub lokalizację inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie postanowień dotyczących podziału nieruchomości w zakresie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, zgodności z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,
 • prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • udzielanie informacji dotyczących warunków realizacji zamierzonych inwestycji, przeznaczenia terenu określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.