Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Augustowie

Klauzula informacyjna
dla osób korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Augustowie, obejmującej ulice należące do Gminy Miasta Augustów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Augustów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Augustów z siedzibą przy ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, tel. 87 643 42 10 e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Z inspektorem ochrony danych u Administratora można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: iod@urzad.augustow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa, polegającego na poborze opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz prowadzeniu rozliczeń z tytułu windykacji należności za nieuiszczenie opłaty za parkowanie na terenie Strefy Płatnego Parkowania.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, uchwała Nr XXVI/292/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z  klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.)
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od Pani/Pana lub w przypadku prowadzonej windykacji - z Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK).
 4. Zakres przetwarzanych danych, gdy nie wniesiono opłaty za parkowanie: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, obywatelstwo, adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu, marka, model, typ pojazdu, data nabycia pojazdu, zdjęcie pojazdu, możliwe jest też pozyskanie Pani/Pana wizerunku na zdjęciu. Podczas wnoszenia opłaty za parkowanie kartą płatniczą przetwarzane będą numery rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być:
  • City Parking Group S.A. 86-300 Grudziądz, ul. Budowlanych , świadcząca usługę obsługi SPP, z którą to firmą podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Poczta Polska S.A. - w przypadku przesyłek pocztowych,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego lub Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, jako podmioty przetwarzające w zakresie obsługi poczty elektronicznej,
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane zostaną wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w Starostwie Powiatowym w Augustowie, odbiorcą będzie również MAXTO Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą: 32-089 Modlniczka, ul. Willowa 87 (umowa powierzenia w zakresie wsparcia technicznego dla systemu EZD),
  • audytorzy ISO 9001, jeśli Pani/Pana akta zostaną wybrane do sprawdzenia,
  • Bank PeKao S.A., w przypadku dokonywania operacji bankowych przez Administratora,
  • osoby lub podmioty uprawnione do niszczenia dokumentacji na podstawie zgody archiwum państwowego po upływie okresu przechowywania tej dokumentacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe, w przypadku prowadzenia windykacji, będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy przez Wydział Finansowy Gminy Miasta Augustów, a następnie licząc od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego, przez okres 5 lat, wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z kategorią archiwalną B5.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych w przypadku prowadzonej windykacji, gdy nie wniesiono stosownej opłaty za parkowanie, będzie pozyskanie ich przez Administratora zgodnie z prawem z innych źródeł i przeprowadzenie stosownego postępowania egzekucyjnego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 11. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Burmistrz Miasta Augustowa