Jesteś tutaj

Uchwała Nr XXX/329/2021Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli...

Uchwała Nr XXX/329/2021Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

  1. Jaka pomoc wynika z uchwały?

Uchwała  umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za styczeń, luty, marzec 2021 r. Oznacza to że:

  • Osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności I raty podatku za 2021 r.
  • Osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty  I, II i III raty podatku za 2021r.  

2. Kto może skorzystać z uchwały ?

Ze zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą skorzystać  przedsiębiorcy, którzy:

  • są podatnikami podatku od zlokalizowanych w  Augustowie nieruchomości związanych z prowadzeniem określonej w uchwale działalności gospodarczej,
  •  ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19 i odnotowali spadek obrotów, rozumiany jako spadek łącznej sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorstwa, w ujęciu wartościowym:

- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 30 września 2020 r. do dnia 31 marca 2021 roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 2019 i 2020; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

- nie mniej niż o 25 % obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego w okresie po dniu 30 września 2020 r. do dnia 31 marca 2021 roku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  • wykonują działalność gospodarczą, która została objęta ograniczeniem lub zakazem jej prowadzenia na podstawie przepisów szczególnych i dotyczy to działalności:

1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu,

2) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

3) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211);

4) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

5) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

6) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

7) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

8) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

9) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

10) związanej ze sportem (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w grupie 93.1 ), w szczególności polegającej na prowadzeniu klubów sportowych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

11) polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.2l.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B),

12) związanej z prowadzeniem działalności, o której mowa w pkt 11, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z, 93.29.B lub 77.2l.Z,

13) związanej z udzielaniem świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662);

 

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie :

      - korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN -1 wraz załącznikami – (osoby prawne), wykazując powierzchnie podlegające zwolnieniu.

 

Uwaga! Zwolnieniu podlega wyłącznie powierzchnia gruntów, budynków, wartość budowli związana z wykonywaniem ww. działalności gospodarczej objętej ograniczeniem lub zakazem jej prowadzenia.

 

Formularze podatkowe dostępne są pod tym linkiem:

OSOBY FIZYCZNE:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

Załącznik 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2

Załącznik 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

OSOBY PRAWNE:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1

Załącznik 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

 

Formularz wraz z oświadczeniem, informacją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub złożyć go za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu lub wyjątkowo wnieść do siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie - ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów.