Jesteś tutaj

Klauzula informacyjna w sprawie funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na obszarze Miasta Augustów

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO) Burmistrz Miasta Augustowa w ramach wypełnienia uprawnienia wynikającego art. 9a i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zawiadamia o stosowaniu szczególnego nadzoru w obszarze przestrzeni publicznej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych z monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Augustowie przy ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, tel.: 87 643 42 10, adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@urzad.augustow.pl

Monitoring obejmuje:

1) Plac zabaw nad Rzeką Nettą znajdujący się przy ulicy Rybackiej.

2) Plac zabaw Wypusty znajdujący się przy ulicy Wypusty.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej;  ochrony mienia Gminy Miasta Augustów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie do 30 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, chyba że będzie to się wiązało ze spełnieniem obowiązku na podstawie odpowiedniego przepisu prawa.

Po więcej informacji, w tym o skierowanie wniosku o udostępnienie nagrania z systemu monitoringu wizyjnego, prosimy zgłosić się do Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych.