Jesteś tutaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zachęca mieszkańców do skorzystania z programów: Czyste Powietrze, Moja Woda oraz Agroenergia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok; www.wfosigw.bialystok.pl
tel.: (85) 875 81 81 fax: (85) 875 81 80; biuro@wfosigw.bialystok.pl
 
 
Białystok, 29 maja 2024 roku
Szanowni Państwo,

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby inicjatyw służących ochronie środowiska, a programy wsparcia realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku możemy zasadniczo podzielić na dwie grupy: te, które są skierowane do osób fizycznych oraz te, które są skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców i osób prawnych.
W pierwszej kategorii zachęcamy mieszkańców do skorzystania z następujących programów:
 
• Czyste Powietrze – obejmujący dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych
• Moja Woda – obejmujący dofinansowanie na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji do zbierania, magazynowania i retencjonowania wód opadowych lub roztopowych; planowany termin kolejnego naboru przewidywany jest na 2025 rok
• Agroenergia – skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzące osobiście gospodarstwo rolne oraz osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok; www.wfosigw.bialystok.pl tel.: (85) 875 81 81 fax: (85) 875 81 80; biuro@wfosigw.bialystok.pl w zakresie usług rolniczych i obejmujący dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu: instalacji fotowoltaicznych wiatrowych, pomp ciepła instalacji hybrydowej, magazynów energii w gospodarstwach rolnych

W drugiej kategorii zachęcamy instytucje, samorządy, państwowe jednostki budżetowe, organizacje pozarządowe i inne osoby prawne do skorzystania z:
• preferencyjnych pożyczek na wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną wód i gospodarką wodną, ochroną atmosfery (w tym m.in. na termomodernizację budynków oraz instalacje do produkcji energii z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii), ochrony ziemi (w tym m.in. na zadania związane z redukcją składowanych odpadów komunalnych); pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, bez opłat i prowizji
• programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, obecnie realizowany w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności
• Funduszu Ekologii – programu skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmującego dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej, upowszechnianiem wiedzy, aktywizacji społecznej, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniem postaw proekologicznych społeczeństwa
Proszę o przekazanie w Państwa gminach informacji mieszkańcom i instytucjom o działalności i możliwościach współpracy z Funduszem. Serdecznie zachęcam do współpracy i kontaktu z naszymi pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne programy. Jestem głęboko przekonany, że w kolejnych latach wspólnie osiągniemy pozytywne efekty w dziedzinie ochrony środowiska.
 
 
Marek Sakowicz
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku

GALERIA