Jesteś tutaj

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części Al. Kard. Wyszyńskiego, zwanego "Augustowskie Centrum Edukacyjne"

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr I/12/24 z dnia 7 maja 2024 r., art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części Al. Kard. Wyszyńskiego, zwanego „Augustowskie Centrum Edukacyjne”, obejmującego obszar wskazany na załączniku nr 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od 18.06.2024 r. do 15.07.2024 r. i obejmą:

  • zbieranie uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od 18 czerwca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.,
  • spotkanie otwarte, które odbędzie się 1 lipca 2024 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (nr 105) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35,
  • dyżury projektanta, które odbędą się 20 czerwca i 8 lipca 2024 roku w godzinach 16.30 – 18.00 w sali konferencyjnej (nr 105) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są udostępnione:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, w pokoju nr 312, 313 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek godz. 7.30 – 15.30),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie -strona https://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Architektura i planowanie przestrzenne”, „Projekty aktów planowania przestrzennego”, następnie „Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części Al. Kard. Wyszyńskiego, zwanego „Augustowskie Centrum Edukacyjne” - konsultacje społeczne od 18.06.2024 r. do 15.07.2024 r.”

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35, w pokoju nr 312, 313.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Uwagi należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509), zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie:

https://bip.um.augustow.pl/architektura_i_planowanie_przestrzenne/formularze/wzor-formularza-pisma-dotyczacego-aktow-planowania-przestrzennego.html

Uwagi można składać:

  • w  postaci papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
  • w formie dokumentu elektronicznego za pomocą poczty elektronicznej na adres: wydzial.architektury@urzad.augustow.pl,
  • w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.login.gov.pl/

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko można składać również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 312, 313.

                                                                               

                                                                                        Z up. BURMISTRZA

                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                  Sławomir Sieczkowski

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Augustowie jest Burmistrz Miasta Augustowa (dalej jako Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie urzędu przy ul. Młyńskiej 35, 16-300 Augustów, pod numerem telefonu 87 643 80 53 lub za pomocą poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@urzad.augustow.pl; 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Augustowskie Centrum Edukacyjne", zwanego dalej projektem planu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko; 4) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 5) W przypadku uwag, w tym dotyczących projektu planu podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w związku z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem podstaw do rozpatrzenia uwag; 6) Administrator udostępni Państwa dane osobowe następującym podmiotom: operatorom pocztowym, firmom informatycznym, których aplikacje są wykorzystywane przez Administratora, Administrator udostępni również Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego; 7) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów; 8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO; b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO; e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych; 9) Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 11) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

GALERIA